Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV, HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI …

Menu Bar
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN ETİYOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE B12 VİTAMİN DÜZEYİ İLE MCV, HOMOSİSTEİN, FOLAT DÜZEYLERİ VE TİROİD FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI …

ÖZET

Amaç: DNA sentezinde rol alan B12 vitamini kan hücre olgunlaşması ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarını

yapabilmesi için gereklidir (1). Bu çalışmada B12 vitamini eksikliği olan kişilerde etiyolojik etkenleri

ve B12 vitamin düzeyi ile MCV, homosistein, folat düzeyleri ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi

araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2009 - Eylül 2009 tarihinde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran

hastalarda B12 vitamin düzeyi 189 (normal aralık) altında bulunan 115 hasta çalışmaya dahil edildi. Fe

eksikliği anemisi, talasemi, akut lökoz tanısı alan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastalarda etiyolojik açıdan

incelemek için yaş, alım eksikliği, emilimi bozacak ilaç kullanımı, kronik hastalık, cerrahi öykü sorgulandı.

B12 vitamin düzeyi ile Htc, MCV, homosistein, folat düzeyleri ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi

istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yaş grupları arasında B12 düzeyleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. 115

hastadan 56’sında (%48,69) etiyolojik faktörlerden herhangi biri bulunamadı. Vitamin B12 eksikliğine neden

olan en sık proton pompa inhibitörü kullanımı ve alım eksikliği tespit edildi. Tiroid hormonları ile B12

vitamin düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamaz iken homosistein değerleri arasında zayıf derecede

anlamlı negatif korelasyon saptandı.

Sonuç: B12 vitamin eksikliği oluşturan en sık neden ilaç kullanımı ve alım eksikliği olarak tespit edildi. Hastaların

%48.69’ unda etyolojik neden bulunamadı. B12 vitamin eksikliği halen tüm dünya da önemli bir sağlık

sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yapılacak daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcu¨kler: B12 vitamini eksiliği; Hematokrit; MCV; Folat; Homosistein, Tiroid fonksiyon testleri.

 

ABSTRACT

Objectives: Vitamin B12 plays a role as coenzyme in the chemical reactions involved in DNA synthesis and

deficiency is still a common health problem in our society. In our study, we investigated the etiology of

vitamin B12 deficiency and the relationship of this deficiency with MCV, homocysteine, folic acid levels and

thyroid function tests

Material and Methods: 115 patients with vitamin B12 deficiency, who admitted to the Haseki Education

and Research Hospital between July 2009 and September 2009, were included into the study. All patiens

were recorded and analyzed for etiologic factors age, deficiency in dietary, using drug use, chronic illness,

operations. we investigated the etiology of vitamin B12 deficiency and the relationship of this deficiency

with MCV, homocysteine, folic acid levels and thyroid function tests

Results: There was no statistically significant difference in B12 levels among the age groups. No one of

the etiologic factors was found in 56 of 115 patients (48.69%). The most common cause of vitamin B12

deficiency was proton pump inhibitor using in 28 patients (24.4%) and 19 patients had low food intake. A

significant correlation was also not observed between thyroid hormones and vitamin B12 levels. There was

a significant negative correlation between B12 levels and homocysteine levels.

Conclusion: we found the most frequent use of PPI and the low intake of dietary supplements for possible

causes of vitamin B 12 deficiency in our study. As vitamin B12 deficiency is still an important health problem

all over the world, further research is needed.

Keywords: Vitamin B12 deficiency; Hematocrit; MCV; Folate; Homocysteine; Thyroid function tests.